Blommor på Igelkotten

Föräldramedverkan

Föräldrarollen på Igelkotten

 

Arbetsgrupper
Alla familjer blir tilldelade en arbetsgrupp för året. Önskemål om vilken arbetsgrupp man önskar tillhöra lämnas in under våren. Grupperna sköter alla ”kringsysslor” på förskolan.
I varje grupp utses en gruppansvarig som rapporterar till styrelsen.

Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig, löneansvarig samt suppleanter, ansvariga för arbetsgrupperna, information och utbildning. Med i styrelsen sitter också förskolechefen för förskolan.
Styrelsen leder förskoleverksamheten och handlägger såväl löpande som nytillkomna frågor. Den ansvarar dessutom för att förskolan drivs enligt föreningens stadgar samt efter Haninge kommuns skolplan 2008-2011.

Miljö/Jour gruppen

Gruppen ansvarar för att ute- och innemiljön fungerar såväl trivselmässigt som säkerhetsmässigt. Gruppen renoverar och införskaffar material/redskap samt planerar miljön tillsammans med personal och hyresvärd. Om behov finns kan gruppen efter kontakt med styrelsen kalla samtliga familjer till obligatorisk storstädning utomhus. Det åligger också denna grupp att upprätta ett jourschema för alla familjer med barn på Igelkotten.

Städgruppen
Gruppen ansvarar för att förskolan städas två gånger per vecka. Städningen skall utföras enligt skrivna instruktioner. Vid behov kan städgruppen efter styrelsebeslut kalla samtliga familjer till en storstädning en gång per termin.
Varje familj i städgruppen ansvarar för städningen på förskolan ca tre gånger (veckor) per termin.

Utdrag från stadgarna

§4 MEDLEM Det åligger varje medlem att, utan särskilda krav på ersättning, deltaga och genomföra i av föreningen uppsatta arbetsuppgifter. Dessa arbetsinsatser består dels av att deltaga i någon av de gemensamma arbetsgrupperna, dels av enskilda insatser. Det ankommer på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur dessa skyldigheter skall fullgöras.

 

Avsteg

I skollagen (8 kap. §18) finns ett krav på att en förskolas köregler inte får diskriminera enskilda barn:

"Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär"

 

Montessoriförskolan Igelkotten har av Haninge kommun beviljats ett sådant avsteg (se protokoll) med anledning av att vår verksamhet förutsätter att föräldrar deltar aktivt med insatser i form av jourtjänstgöring, städning och andra göromål. Det är alltså detta som gör att förskolan kan ställa krav på föräldramedverkan, och detta är något som alla medlemmar måste vara medvetna om.

 

Övriga åtaganden
Insats

Vid inträde i föreningen ska varje familj betala en insats om 1000 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen med belopp som kan variera beroende på föreningens ekonomiska status vid tidpunkten.

Jour
För att ersätta personalen vid frånvaro ställer vi utan ersättning upp som vikarier i verksamheten enligt ett schema som vi fyller i vid början av varje termin.
Varje familj brukar ha omkring fyra dagar per termin när man är uppsatt som första jour och lika många vardera av andra och tredje jour. För jour finns särskilda regler, se bilaga 2.
Det är viktigt att tänka på att vi har tystnadsplikt vid jour – varje förälder skall vid barnets start på förskolan ha skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen. Observera att tystnadsplikten är livslång, dvs den gäller även när familjen inte längre har barn på förskolan.

För förälder som jourar ingår avgiftsfri lunch. (För förälder som är på förskolan för att umgås med sitt barn utgår en avgift som styrelsen fastställer.)

Storstädning
Sker en gång per termin, i början av höstterminen respektive vårterminen. Det är obligatorisk närvaro för samtliga familjer. De familjer som ska städa tilldelas ett rum som ska städas enligt de städanvisningar (bilaga 3) som finns i städskrubben. Om en familj anmäler förhinder delar städansvarige ut ett städområde till dem som ska städas så fort som möjligt.
Det är den gruppansvarige i städgruppen som tilldelar familjerna det rum de ska städa.

Nycklar, larm och gästparkeringstillstånd
Nyckel och parkeringstillstånd till förskolan kan kvitteras ut hos personalen. Även ordföranden och ansvariga för städgruppen samt miljögruppen har nyckel.

Respektive förälder ansvarar för att ha tagit del av hur larmet fungerar och hur man anmäler falsklarm. Personalen kan tillhandahålla denna information.

Utomhusstädning
Vid behov kan miljögruppen, efter styrelsekontakt, kalla samtliga familjer till obligatorisk storstädning utomhus.

Obligatoriska möten
Varje familj ska vara representerad på föreningsmöten, verksamhetsmöten/föräldramöten, ordinarie stämma samt extra stämma. Eventuellt förhinder att närvara ska anmälas i förväg.

Utdrag ur stadgarna

§4 MEDLEM

Föreningen drivs med följande typer av möten: (personalrepresentation välkomnas)

– Föreningsmöte: Möte med samtliga medlemmar.
Mötet är för föreningen besluts- 
mässigt.

– Styrelsemöte: Möte med föreningens styrelse.
Mötet är för föreningen besluts- 
mässigt.

– Verksamhetsmöte: Möte med samtliga medlemmar med
syfte att informera om verksamheten.
Personalen ansvarar. Mötet är för föreningen 
ej beslutsmässigt.

– Ordinarie stämma: ”Årsmöte” med samtliga medlemmar
enligt § 16. Mötet är för föreningen 
beslutsmässigt.

– Extra stämma: Extra möte för samtliga medlemmar
sammankallat för behandling av
speciell fråga enligt § 18. Mötet är för 
föreningen beslutsmässigt.

Montessoriutbildning
Det är styrelsens ansvar att följa upp att alla fullföljer den utbildning som de har åtagit sig att genomgå under barnets första år på förskolan (se §4 i stadgarna, bilaga 4).

Registrering av arbetsinsatser
På hemsidan finns en pluppningslista. På denna ska all den tid föräldrarna lägger ned på förskoleverksamheten registreras. Till exempel arbete i arbetsgrupper, storstädning, deltagande i obligatoriska möten, jour etc. Vid pluppning gäller att man räknar den tid i mantimmar som lagts ned, dvs två föräldrar som städat i två timmar ska skriva upp fyra arbetstimmar.
Anledningen till att arbetet registreras främst för att kunna få en så rättvis fördelning som möjligt mellan arbetsgrupperna. Dessutom används de för fördelning av ev extra arbetsuppgifter.
Om någon familj trots påminnelse inte utför de arbetsuppgifter den ålagts kan styrelsen besluta om böter motsvarande en månadsavgift.

Barnens vistelse på förskolan
Verksamheten
Se under rubrik Stora/Lilla avdelningen.

Extrakläder till barnen
Du har ansvar för att ditt barn har extra kläder i sin låda. Tips på bra kläder på förskolan, se länk till Friluftsfrämjandet.

Tvål
Familjen ansvarar för att barnet har en flytande tvål på Igelkotten. Vi använder pappershanddukar.

Mat
Förskolan har en kokerska som svarar för matlagning och inköp av mat. Matsedel finns på hemsidan och i respektive hall. Barnen ges även möjlighet att delta i matlagning, bakning, disk och dukning.

Vistelsetider
I början av varje termin ifylles en lista med barnets vistelsetid på förskolan. Sker det någon förändring ska en ny lista fyllas i och lämnas till föreståndaren. Detta för att personalens scheman ska läggas efter verksamhetens behov.
Senast klockan 09.00 skall barnen vara redo att deltaga i verksamheten. Rekommendationen är att barnen lämnas senast klockan 08.45.
En tillfällig ändring av vistelsetiderna skall meddelas så tidigt som möjligt, dock senast klockan 15.00 dagen innan. Om du frågar efter denna tid har personalen rätt att säga nej till ändrad tid. Denna framförhållning behövs för att förskolechefen ska kunna planera behovet av personal.

Förskolan stänger i dagsläget klockan 17.00.

Sjukanmälan – friskanmälan
Sjukanmälan ska göras senast klockan 08.45 (men före barnets ordinarie lämningstid) samma dag som sjukdomen inträffar. Friskanmälan skall göras senast klockan 15.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Om ditt barn blivit sjukt under helgen kan du lämna meddelande på Igelkottens telefonsvarare, telefon 08-500 127 07, mobil 073-595 51 04
Detta är viktigt så att jour inte behöver kallas in i onödan.

Utvecklingssamtal
Uvecklingssamtal för barnen genomförs en gång per termin och vid behov. Vid detta samtal behandlas ditt barns utveckling. Personalen kallar till samtal en gång per termin. Önskas ytterligare samtal, kontakta personalen.

Vid problem med enskilda barn
Utdrag ur stadgarna

§7 PROBLEM- 
HANTERING
Deltager antaget barn ej på ett tillfredsställande sätt i förskolans verksamhet skall personalen omedelbart informera berörda föräldrar om rådande förhållande. Personalen skall tillsammans med föräldrarna arbeta fram ett lämpligt åtgärdsprogram
för att återföra barnet till avsedd verksamhet. Samtidigt skall en förtroendeperson ur styrelsen utses och informeras. Är vidtagna åtgärder otillräckliga kan personalen efter samråd med föräldrarna och styrelsen anlita en av kommunen utsedd barnpsykolog för det fortsatta arbetet. Styrelsen kan efter hörande av personal, psykolog och föräldrar besluta om att barnet för kortare tid ej skall deltaga i förskolans verksamhet. Under denna tid skall styrelsen tillsammans med föräldrarna och annan expertis klarlägga om barnet kan/skall återgå till förskolan.

Om problem uppstår med ett barn kontaktar personalen alltid föräldrarna i första hand. Om föräldrarna vill ta upp någonting ska de i första hand kontakta förskolechefen eller ordföranden. Det finns även en krisplan (förvaras på förskolan) att använda sig av om behov uppkommer.

Uppsägning av barns plats vid förskolan
Skall ske skriftligt senast två månader innan barnet slutar, observera att uppsägning krävs även när barnet ska börja skolan. Månadsavgift utgår under hela uppsägningstiden.
När barnet slutar utgår full månadsavgift för påbörjad månad.
Uppsägningsblankett finns att hämta på hemsidan. Denna blankett skickas automatiskt ut till de barn som ska börja skolan.

Utdrag från stadgar

§8 UPPSÄGNING Uppsägningstiden är två månader och gäller båda parter. Meddelande om uppsägning skall ske skriftligen och vara den uppsagde / styrelsen tillhanda senast två månader före uppsägningsdatum. Detta gäller ej vid tillämpning av §9.

Information
All information från förskolan finns på hemsidan. Alla familjer är ansvariga för att inhämta denna information minst en gång i veckan. Styrelsen informerar om verksamheten via protokoll på hemsidan.

Styrelsen upprättar ett kalendarium över terminens planerade händelser och anslår detta på hemsidan.

Stängda dagar och 15-dagar
Två dagar per termin är förskolan stängd för planering av verksamheten, oftast i september samt i januari/februari under vårterminen. De datum som gäller annonseras i början av varje termin. Hör gärna med andra föräldrar om ni kan hjälpas åt med barnomsorg dessa dagar.

Dag före helgdag stänger Igelkotten kl 15.00. Detta gäller alla helgons dag, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, skärtorsdagen, valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärd dagen , nationaldagen samt midsommarafton.
Midsommar-, jul-, nyår-, påsk- pingstaftnar (dock ej annandag pingst) samt nationaldagen är förskolan stängd.

Under sommarmånaderna är förskolan stängd v. 29-31.

Under julen har förskolan stängt 1 vecka.
Jour och städning under sommaren
Under sommarmånaderna, från 16 juni till 16 augusti, gäller särskilda regler för jour och städning.

Städning under sommarmånaderna
De familjer som nyttjar barnomsorg under sommartid städar enligt schema som är uppgjort av städansvarig. Detta oavsett vilken ordinarie arbetsgrupp man tillhör.

Jour under sommaren
Delas upp mellan de familjer som har sina barn på Igelkotten under sommarmånaderna.
Schema för detta görs upp av miljö/jourgruppen.

Vanliga sjukdomar
I förskoleverksamhet är det ett antal sjukdomar/åkommor som med viss regelbundenhet återkommer och sprids bland barnen och personalen.

Se länk vårdguiden för information om några av de vanligast förekommande sjukdomarna/åkommorna samt råd och tips om behandling av dem.

Av hänsyn till övriga barn och personal uppmanar vi er att se till att barnet är helt friskt innan det återvänder till förskolan. Några enkla tumregler för att avgöra detta är:
· att barnet ska orka delta i verksamheten hela dagen (tänk på att det kräver betydligt mer av barnet att vistas på förskolan än att vara hemma)
· att barnet har varit feberfritt minst en dag
· vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter det att man fått behålla maten. Detta då man smittar även efter tillfrisknandet. Syskon till barn som är magsjuka skall också stanna hemma. Detta är enligt smittskyddsinstitutets rekommendationer.