Blommor på Igelkotten

Stadgar för Montessoriförskolan Igelkotten, ek.förening.

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Montessoriförskolan Igelkotten, ekonomisk förening.

§2. Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, i enlighet med Montessoripedagogikens anda och idéer, driva föräldrakooperativ förskola för omsorg åt medlemmarnas barn på dagtid.

Föreningen ska verka för en högkvalitativ pedagogik och stimulerande och trygg miljö för medlemmarnas barn.

Föreningen ska anställa personal, varav en förskolechef, för den dagliga pedagogiska verksamheten. Förskolechefen ska leda denna verksamhet enligt förskolans styrdokument och styrelsens riktlinjer.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3. Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§4. Medlemskap

Medlemskap kan endast ingås av vårdnadshavare som har barn placerade i förskolan.

Ansökan om medlemskap skall skriftligen tillställas styrelsen.

Medlemskap upphör automatiskt när medlem ej har barn placerade i förskolan.

Medlemskap ingås gemensamt av samtliga vårdnadshavare till ett eller flera barn placerade i förskolan.

Ett medlemskap berättigar till en röst vid föreningsstämma. Röstning genom fullmaktförfarande är tillåten. Fullmakten ska då vara underskriven av samtliga medlemskapsinnehavare.

§5. Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga insatser samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem ska bekräfta detta genom att underteckna ansvarsförbindelse.

Medlem omfattas av tystnadsplikt och ska bekräfta detta genom att underteckna sekretessförbindelse.

Medlem ska delta i föreningsstämma eller lämna fullmakt till vid stämman deltagande medlem.

Medlem ska utan ersättning delta i föreningsgemensamma aktiviteter och genomföra av föreningen tilldelade arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter och arbetsuppgifter definieras av föreningens styrelse.

§6. Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om tusen (1000) kronor.

Insatsen ska betalas till föreningens bankkonto så snart medlemskap har beviljats.

Insatsen återbetalas i enlighet med lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det återbetalade beloppet ska inte överstiga den inbetalade insatsen.

§7. Uteslutning

En medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickades till medlemmen.

Medlem som uteslutits förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§8. Styrelse

Styrelsen handlägger föreningens löpande verksamhet. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av en (1) ordförande, tre (3) till fem (5) ledamöter och inga (0) till tre (3) styrelsesuppleanter.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Mandatperiod för styrelseordförande är två (2) år.

Mandatperiod för styrelseledamöter är ett (1) eller två (2) år.

Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare samt eventuella övriga funktionärer.

§9. Revisor

På ordinarie föreningsstämma ska årligen utses en (1) revisor jämte en (1) eller ingen (0) revisorssuppleant.

§10. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

§11. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna förslag till årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§12. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämma skall avhållas varje år före september månads utgång. Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen lämnas till styrelsen. Skriftliga och/eller elektroniska underlag för beslut vid föreningsstämma skall göras tillgängliga för samtliga medlemmar senast en vecka före stämmans hållande.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1) Val av mötesordförande och mötessekreterare

2) Fastställande av röstlängd

3) Val av två justeringsmän

4) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

5) Fastställande av dagordning

6) Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

10) Budget

11) Inkomna motioner

12) Val av ordförande

13) Val av övriga styrelseledamöter

14) Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

15) Val av valberedning

16) Övriga ärenden

17) Avslutning

§13. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma stämma utlyses av styrelsen då den ser behov därav eller då detta begärs minst en tiondel av föreningens medlemmar eller skriftligen av revisorn. Vid extra stämma får endast i kallelsen angivna ärenden tas upp till avgörande.

§14. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden distribueras via e-post eller genom brev till samtliga medlemmar.

§15. Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämman beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§16. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas vid föreningsstämma med bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§17. Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§18. Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.