Föreningen

Montessoriförskolan Igelkotten Ekonomisk förening registrerades 1996 och verkar för en förskola med högkvalitativ pedagogik och stimulerande och trygg miljö för medlemmarnas barn. Bestämmelserna kring en ekonomisk förening regleras genom Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Insats
Vid inträde i föreningen ska varje familj betala en insats om 1000 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen.

Jour
För att ersätta personalen vid sjukdom eller utbildning ställer vi föräldrar upp, utan ersättning, som vikarier vid behov.

Jouransvarig upprättar ett jourschema där man kan komma med önskemål om vilka dagar man vill ha jourtillfällen. Varje familj brukar ha omkring fyra dagar per termin när man är uppsatt som första jour och lika många vardera av andra jour.

Det är viktigt att tänka på att vi har tystnadsplikt vid jour – varje förälder skall vid barnets start på förskolan ha skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt. Observera att tystnadsplikten är livslång, det vill säga att den gäller även när familjen inte längre har barn på förskolan.

Storstädning av förskolan
Utöver den veckovisa städningen sker obligatorisk storstädning för samtliga familjer en gång per termin. Städansvarig tilldelar städuppgifter till de familjer som ska städa, som ska utföras i enlighet med förskolans städanvisningar.

Obligatoriska möten
Varje familj ska vara representerad på föreningsmöten, verksamhetsmöten/föräldramöten, ordinarie stämma samt eventuell extra stämma.

Utomhusstädning
Vid behov kan miljöansvarig, efter styrelsekontakt, kalla samtliga familjer till obligatorisk storstädning/fixardag utomhus.

Nycklar, larm och parkeringstillstånd
Nyckel, larmkod och parkeringstillstånd till förskolan kan kvitteras ut hos personalen. Det åligger respektive förälder att veta hur larmet fungerar och hur man återkallar falsklarm. Vid mottagande av parkeringstillstånd är det viktigt att man läser reglerna för tillstånden samt följer dess giltighetstider.

Avsteg
I skollagen (8 kap. §18) finns ett krav på att en förskolas köregler inte får diskriminera enskilda barn:

Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär

Förskolan har av kommunen beviljats ett sådant avsteg (se protokoll) med anledning av att vår verksamhet förutsätter att föräldrar deltar aktivt med insatser i enighet med föreningens stadgar.