Föreningen

Montessoriförskolan Igelkotten Ekonomisk förening registrerades 1996 och verkar för en förskola med högkvalitativ pedagogik och stimulerande och trygg miljö för medlemmarnas barn. Bestämmelserna kring en ekonomisk förening regleras genom Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Insats
Vid inträde i föreningen ska varje familj betala en insats om 1000 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen med belopp som kan variera beroende på föreningens ekonomiska status vid tidpunkten.

Jour
För att ersätta personalen vid frånvaro ställer vi utan ersättning upp som vikarier i verksamheten vid sjukdom eller annan frånvaro hos personalen.
Jouransvarig upprättar ett jourschema där man kan komma med önskemål om vilka dagar man vill ha jourtillfällen. Varje familj brukar ha omkring fyra dagar per termin när man är uppsatt som förstahands- jour och lika många vardera av andrahands- och tredjehands- jour.
Det är viktigt att tänka på att vi har tystnadsplikt vid jour – varje förälder skall vid barnets start på förskolan ha skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen. Observera att tystnadsplikten är livslång, dvs den gäller även när familjen inte längre har barn på förskolan.

Storstädning av förskolan
Sker en gång per termin, i början av höstterminen respektive vårterminen. Det är obligatorisk närvaro för samtliga familjer, oavsett arbetsgruppstillhörighet. Om en familj anmäler förhinder delar städansvarige ut ett städområde till dem som ska städas så fort som möjligt.

Obligatoriska möten
Varje familj ska vara representerad på föreningsmöten, verksamhetsmöten/föräldramöten, ordinarie stämma samt eventuell extra stämma.

Utomhusstädning
Vid behov kan miljögruppen, efter styrelsekontakt, kalla samtliga familjer till obligatorisk storstädning utomhus.

Nycklar, larm och parkeringstillstånd
Nyckel, larmkod och parkeringstillstånd till förskolan kan kvitteras ut hos personalen. Det åligger respektive förälder att veta hur larmet fungerar och hur man återkallar falsklarm. Vid mottagande av parkeringstillstånd är det viktigt att man läser reglerna för tillstånden samt följer dess giltighetstider.

Avsteg
I skollagen (8 kap. §18) finns ett krav på att en förskolas köregler inte får diskriminera enskilda barn:

Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär

Förskolan har av kommunen beviljats ett sådant avsteg (se protokoll) med anledning av att vår verksamhet förutsätter att föräldrar deltar aktivt med insatser i enighet med föreningens stadgar.