Arbetsgrupper

Alla familjer på förskolan blir indelade i arbetsgrupper. Grupperna har hand om alla kringsysslor kring förskolan och skötseln av föreningen. Önskemål om vilken arbetsgrupp man önskar tillhöra lämnas in under vårterminen. Slutgiltig arbetsgruppsindelning sker efter föreningsstämman som hålls i september. I varje arbetsgrupp utses en gruppansvarig som rapporterar till styrelsen. Grupperna följer nedan:

Styrelse
Föreningens styrelse ansvarar för att förskolan drivs i enlighet med föreningens stadgar samt efter Haninge kommuns skolplan. Styrelsen består av ordförande, 3-5 ledamöter samt 0-3 suppleanter. Ledamöterna fördelar mellan sig rollerna vice ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig, medlemsansvarig och arbetsmiljöansvarig.

Förskoleverksamheten leds av rektorn. Rektorn är adjungerad till styrelsens möten.

Miljöansvarig
Miljöansvarig ansvarar för att ute- och innemiljön fungerar såväl trivselmässigt som säkerhetsmässigt. Miljöansvarig renoverar och införskaffar material/redskap samt planerar miljön tillsammans med personal och hyresvärd. Om behov finns kan miljöansvarig, efter kontakt med styrelsen, kalla samtliga föräldrar till obligatorisk storstädning/fixardag utomhus.

Städansvarig
Städansvarig ansvarar för att upprätta ett städschema för alla familjer som ingår i städgruppen samt ser till att alla familjer har nödvändig kunskap om städningen. Städansvarig kallar till storstädning en gång per termin.

Städgruppen
Städgruppen är den grupp som flest familjer tillhör. Gruppen ansvarar för att förskolan städas två gånger per vecka. Städningen skall utföras enligt skrivna instruktioner. Ansvaret att förskolan städas fördelas inom städgruppen. Varje familj i städgruppen ansvarar för städningen på förskolan ca 4-5 tillfällen per termin.

Trivselgruppen
Gruppen ansvarar för att det finns mat och dryck, alternativt fika, när föreningen har olika sammankomster samt ordnar fika till terminavslutningar. Gruppen ordnar ytterligare en trivselaktivitet per termin där både barn och föräldrar får möjlighet att umgås.

Jouransvarig
Jouransvarig ansvarar för att upprätta ett jourschema för alla familjer med barn på Igelkotten samt att tillse att jour informeras.

Jour och städning under sommaren
Under sommarmånaderna, från mitten av juni till mitten av augusti, gäller särskilda regler för jour och städning. De familjer som nyttjar barnomsorg under sommartid städar och jourar enligt separat schema. Detta oavsett vilken ordinarie arbetsgrupp man tillhör.