Arbetsgrupper

Alla familjer på förskolan blir indelade i arbetsgrupper. Grupperna har hand om alla kringsysslor kring förskolan och skötseln av föreningen. Önskemål om vilken arbetsgrupp man önskar tillhöra lämnas in under vårterminen. Slutgiltig arbetsgruppsindelning sker efter föreningsstämman som hålls i september. I varje arbetsgrupp utses en gruppansvarig som rapporterar till styrelsen. Grupperna följer nedan:

Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig, löneansvarig samt suppleanter, ansvariga för arbetsgrupperna, information och utbildning. Adjungerad i styrelsen sitter också förskolechefen för förskolan.
Styrelsen leder förskoleverksamheten och handlägger såväl löpande som nytillkomna frågor. Styrelsen är ytterst ansvarig för att förskolan drivs enligt föreningens stadgar samt efter Haninge kommuns skolplan.

Miljö/Jour gruppen
Gruppen ansvarar för att ute- och innemiljön fungerar såväl trivselmässigt som säkerhetsmässigt. Gruppen renoverar och införskaffar material/redskap samt planerar miljön tillsammans med personal och hyresvärd. Om behov finns kan gruppen efter kontakt med styrelsen kalla samtliga familjer till obligatorisk storstädning utomhus. Det åligger också denna grupp att upprätta ett jourschema för alla familjer med barn på Igelkotten.

Städgruppen
Gruppen ansvarar för att förskolan städas två gånger per vecka. Städningen skall utföras enligt skrivna instruktioner. Varje familj i städgruppen ansvarar för städningen på förskolan ca 4-6 tillfällen per termin. Städgruppen är den gruppen som flest familjer tillhör.

Jour och städning under sommaren
Under sommarmånaderna gäller särskilda regler för jour och städning.
De familjer som nyttjar barnomsorg under sommartid städar och jourar enligt separat schema. Detta oavsett vilken ordinarie arbetsgrupp man tillhör.