Vår värdegrund

VARFÖR EN VÄRDEGRUND?

Igelkotten vill vara en utvecklande, inkluderande och trygg miljö där barnen får förutsättningar för att växa upp till självständiga individer och där vi värnar om allas lika värde. Vi vill vara en arbetsplats där våra anställda vill arbeta under lång tid.

Gemensamt för oss som arbetar på Igelkotten är att har ett brinnande engagemang för barnens utveckling, lärande och omsorg. Vi vill vara delaktiga i att utveckla verksamheten och tar ett aktivt ansvar för att skapa en trivsam vistelsemiljö för barn, föräldrar och varandra.

På Igelkotten värnar vi om arbetsmiljön för barn, pedagoger och övrig personal. Vi arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv där värdegrunden är vår kompass. Den tydliggör vilka förväntningar som finns på alla som berörs av Igelkottens verksamhet och är vägledande vid nyrekrytering.

Värdegrunden beskriver vår arbetskultur. När vi är överens om och tydliga med våra grundläggande värderingar skapas förutsättningar för trivsel, god kommunikation och en stark VI-känsla där alla arbetar mot gemensamma mål.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att förväntningarna på föräldrarnas engagemang och involvering är högre än på en privat eller kommunal förskola. Därför är vi också måna om att nya familjer delar visionen för vilken sorts förskola vi vill driva.

Värdegrunden har utarbetats av verksam personal i en involverande process och har antagits av föräldrakooperativets styrelse, förskolans huvudman. Värdegrunden ses över årligen enligt Igelkottens systematiska kvalitetsarbete.

Huvudmannen har ett särskilt ansvar som arbetsgivare för att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar utbildningen. Utöver värdegrunden vägleds förskolans verksamhet även av de styrdokument och lagar som reglerar alla förskolors uppdrag; Lpfö -18, barnkonventionen, skollagen och arbetsmiljölagen.

Anna Alanko, rektor
JohannaVäyrynen, ordförande

BARNENS BÄSTA

Barnen är verksamhetens stomme och ska alltid komma i första rummet. Det innebär att vi ser hela barnet, dess behov och förmågor.

Vår verksamhet bygger på barnens bästa och en tro på barnens förmåga. Hela vårt uppdrag och alla våra mål utgår från detta.

Barnets bästa är också en av de fyra grundprinciperna i FN:s barnkonvention, en av de lagar som skall forma utbildningen.

Ett starkt fokus på barnens bästa skapar förutsättningar för att varje barn ska få utvecklas, känna trygghet och vara en del av gemenskapen, efter sin egen förmåga och sina enskilda behov.

Varje barn är en egen individ och har sina unika behov. Vi ser till individen för att alla barn ska bli sedda enskilt och i gruppen.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Du som pedagog uppmuntras att samla information om det enskilda barnet från flera olika källor, exempelvis barnet själv, föräldrar och kollegor.

▶ I planeringen såväl som i det dagliga arbetet strävar vi efter att anpassa aktiviteter, miljö och utbildningen i sin helhet efter barnens olikheter så att alla kan delta efter förmåga.

▶ Barnen ska få stor frihet att utforska och växa genom eget ansvar. Det kräver att vi skapar en tillåtande och stimulerande miljö där det samtidigt finns tydliga regler och förväntningar.

▶ Du som pedagog förväntas ta del av vad aktuell forskning säger om barns bästa inom olika områden.

▶ Vi värdesätter hög professionalism och engagerade pedagoger som undervisar ett välbalanserat lärande; motoriskt, socialt, sensoriskt, språkligt med mera.

▶ Det råder ett ömsesidigt förtroende där du som pedagog är flexibel, inspirerande och lyhörd för barnens olika behov.

UTVECKLING

Drivkraften att utvecklas och följa aktuell forskning är bärande för förskolans verksamhet. Målsättningen att se utveckling i varje individ frammanar en känsla av kompetens som bidrar till ökad självständighet hos barnen.

Att våga och vilja utvecklas är även en förutsättning för Igelkottens existens, allt i lagom takt för att ge effekt och tillfredsställelse.
Detta gäller också för att förskolan ska vara attraktiv och behålla sin status som en av Västerhaninges mest populära förskolor.

Utveckling skapar tillsammans med lärande och omsorg den helhet som läroplanen anger som grunden för utbildningen. Vi förvaltar och analyserar det som varit för att skapa nytt.

Varje barn har rätt till utveckling och lärande, om vi inte tänker framåt så sker ingen förändring. Det gör utveckling till en central del i att bygga en hållbar framtid.

Ett fokus på att ständigt utvecklas leder i förlängningen till att barnen får en känsla av frihet och upplevelse av att kunna påverka sin egen situation.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Vi intar ett förhållningssätt som tror på den enskilda individens förmågor (hjälp mig att hjälpa mig själv) samt anstränger oss för att se möjligheter.

▶ Du som pedagog uppmuntras att vara en inspirationskälla och ha en förmåga att skapa utvecklande miljöer.

▶ Du förväntas ta del av aktuell forskning likväl som att ta lärdom av andras kunskaper och erfarenheter.

▶ På Igelkotten utvecklas vi tillsammans genom kollegialt lärande där kontinuerlig reflektion, planering och pedagogisk dokumentation är arbetsredskap som skapar nytänk och kreativitet.

▶ Till din hjälp erbjuds du vidareutbildning samt fortbildning som därmed bidrar till personlig utveckling.

LIKVÄRDIGHET

Vi arbetar för en jämställd förskola där alla får möjligheten att vara sitt bästa jag och att få känna sig värdefull. Det ska finnas samma möjligheter trots olika förutsättningar, förmågor och behov.

På Montessoriförskolan Igelkotten värdesätter vi varandras olikheter och varje individs ord har lika stort värde och betydelse. Vi ser att olikheter förgyller verksamheten.

Vi arbetar mot en likvärdig undervisning utifrån våra uppsatta mål och styrdokument.

Förskolan är skyldig att aktivt motverka diskriminering utifrån de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen anger, ett ansvar vi tar på största allvar.

Likvärdighet är en grundstomme för att skapa ett bra klimat för både barn och vuxna.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Vi har acceptans som ett starkt ledord i allt vi gör. Det innebär att vi hjälps åt och samarbetar mot gemensamma mål.

▶ Som pedagog skapar du förutsättningar och anpassar miljön så att den är tillgänglig för alla. Du gör också en normkreativ granskning av exempelvis litteratur.

▶ Barnen ska få möjlighet att tillsammans med lyhörda pedagoger lyfta etiska dilemman. Vi pedagoger fördelar talutrymmet så att alla får bli hörda.

▶ Vi upprättar en portfolio för varje barn. Den ska se lika ut för alla barn och avdelningar och hållas uppdaterad.

▶ Vi möter varandra som kollegor med respekt och acceptans. Olikheter ser vi som en styrka och något vi kan lära av.

▶ Vi möter vårdnadshavare utifrån ett fördomsfritt perspektiv och respekterar alla föräldrars önskan om att få information om sitt barns tillvaro på förskolan.

ANSVAR

För att Igelkotten ska vara en arbetsplats där alla ska kunna verka och trivas behöver alla ta ett eget ansvar för varandra och verksamheten. För att alla ska kunna ta sitt ansvar är det viktigt att det är tydligt vilket ansvar som är givet.

På Montessoriförskolan Igelkotten strävar alla mot gemensamma mål. För att utveckling ska ske måste alla ta gemensamt ansvar för sig själv, barnen och för de arbetsuppgifter som är ålagda.

Ingen kan driva förskolan själv utan alla måste samarbeta och bidra till vår förskola. Att ta eget ansvar i sin yrkesroll stärker förskolans olika kompetenser och höga arbetsmoral.

Som pedagog förväntas du agera ansvarsfull och ta uppdraget på allvar. Vi strävar efter att göra ”rätt” bedömningar så att barnen får möjlighet att utvecklas efter egen förmåga.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Du som pedagog tar ansvar för ett gott klimat och god arbetsmiljö genom att exempelvis hälsa varje individ välkommen på morgonen .

▶ Du kommer förberedd, delar på arbetsuppgifter och ber om hjälp när det behövs. Vi tar ett gemensamt ansvar för att få saker gjorda.

▶ På Igelkotten är miljön iordningställd, trygg och säker så att alla kan ta ansvar efter förmåga.

▶ Alla har ansvar att följa styrdokumenten för att säkerställa barnens utveckling och omsorg samt se till barnens bästa då föräldraansvaret övergår till förskolan.

▶ Pedagogerna tar ansvar för sin egen utveckling och uppmuntras både till kompetensutveckling och till att dela med sig av sin kompetens.

▶ Köket ansvarar för att barnen får en välbalanserad kost och specialkost om behov föreligger.

TRYGGHET

Trygghet skapar välmående och är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och känna glädje. Att få vara sig själv skapar självförtroende och ger en god självkänsla.

På Igelkotten anser vi att den som känner sig trygg vågar mer och vill mer. Trygghet ger inspiration att tänka utanför boxen.

Vi anställer personal med rätt utbildning, som delar arbetsplatsens värderingar och vill sträva åt samma håll. Vi värdesätter en hög arbetsmoral.

Vi eftersträvar en trygg och säker miljö där alla vet vad som förväntas. Alla pedagoger kan röra sig fritt i våra miljöer.

För att skapa en god arbetsplats med öppet klimat prioriterar vi relationsbyggande både bland och mellan barn och vuxna. På Igelkotten lär alla känna alla – över avdelningar och olika professioner. Vi har också förhållandevis få relationer på förskolan, vilket stärker tryggheten.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?

▶ Vi visar tilltro och tillit till barnens och kollegornas förmåga. Du som pedagog stöttar och ser till att barnen får den omsorg de behöver och har rätt till.

▶ Vi håller ordning och har tydliga rutiner för att plocka undan.

▶ Vi ger vårdnadshavare information och överlämning vid lämning och hämtning. Trygga pedagoger ger trygga vårdnadshavare och trygga barn.

▶ Vi ger alltid förberedande information till barnen vid samlingar, projektstunder med mera. Vid behov använder vi bildstöd och på Rosa tornet, avdelningen där de yngsta barnen går, finns familjeböcker för ökad trygghet.

▶ Vi erbjuder utvecklingssamtal till vårdnadshavaren en gång per år. Det finns alltid möjlighet att boka fler tillfällen. I samband med samtalen får barnen svara på frågor i en barnintervju.

▶ Brandövningar hålls med jämna mellanrum enligt vår arbetsplan och arbetsmiljö är ett prioriterat område i föräldrakooperativets styrelse.

TILLTRO

Vi bygger en känsla hos varje enskild individ att de duger som de är och därmed känner tilltro till sin egen förmåga och till andra. Vi tror på våra egna och andras förmågor.

På Igelkotten litar vi på barnen och varandra vilket skapar trygghet. Vi har en tro på det kompetenta barnet som drivs av en inre lust till utveckling.

Tilltro till sig själv är en grund för att utveckla en god självkänsla.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Vi bygger miljöer och planerar aktiviteter med tilltro till barnens kompetenser. Barnen ska både bli utmanade och stärkas i en känsla av att klara själv.

▶ Vi skapar förutsättningar till ökat självförtroende genom att barnen får ta eget ansvar.

▶ Vi strävar efter att ha en en organisation där alla vet vad som förväntas och där alla samarbetar mot samma mål.

▶ Vi visar tilltro till allas förmåga att bidra och löser uppkomna problem eller dilemman tillsammans.

▶ Vi tar vara på varandras kompetenser för att skapa ett gott samarbete, tydlighet och trygghet vid exempelvis delegering.

▶ Vi utgår från att alla vårdnadshavare vill sina barns bästa.

SAMARBETE

Ett gott samarbete ligger till grunden för att verksamheten ska frodas. Vi tar vara på varandras kompetenser och känner tillit till varandra.

Samarbete betyder gemenskap och en vilja att hjälpas åt, vilket är en förutsättning på en liten arbetsplats som Igelkotten.

Det skapar en god arbetsmiljö med bra kommunikation som leder till gemenskap, respekt och samhörighet.

Ett gott samarbete öppnar upp för kollegialt lärande vilket stärker arbetslagets kunskaper.

När man får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga så blir det också ett verktyg för att bygga relationer.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Genom god kommunikation och öppenhet i arbetslaget ser vi till att alla på Igelkotten får bästa möjliga förutsättningar.

▶ Samarbete innebär att vi arbetar mot gemensamma mål vilket ökar möjligheterna att nå mål och utvecklas.

▶ Genom samarbete, hjälpsamhet och flexibilitet mellan avdelningarna gör vi verksamheten mer effektiv, löser problem som uppkommer samt underlättar för varandra genom att se allas behov.

▶ På Igelkotten prioriterar vi barnens rätt till lek där bland annat samarbete tränas.

GEMENSKAP

Alla barn och pedagoger ska känna att de tillhör Igelkotten och att alla räknas, en vi-känsla. Vi antar ett positivt förhållningssätt för att bidra till ett gott klimat och allas lika värde.

Montessoriförskolan Igelkotten drivs som ett föräldrakooperativ där vi vill att alla ska känna samhörighet. Ett nära och öppet samarbete mellan föräldrar, barn och pedagoger gynnar verksamheten och bidrar till känslan av gemenskap.

En stark gemenskap skapar styrka, tillit och en känsla av att vara betydelsefull. Det är också en grogrund för glädje, utveckling och delaktighet.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Vi behandlar både människor och material med omsorg oavsett avdelning utifrån ett montessoriskt förhållningssätt med artighet och omtanke.

▶ Vi strävar mot gemensamma mål och värdesätter och tar tillvara på varandras kunskaper och styrkor.

▶ Vi bedriver ett gemensamt pedagogiskt samarbete mellan avdelningarna i form av exempelvis samlingar och aktiviteter.

▶ Pedagogerna tar ett gemensamt ansvar för mål, syfte och förberedelse i den planerade undervisningen.

▶ Vi anordnar gemensamma aktiviteter som till exempel föräldrafika.

GLÄDJE

Det ska vara glädjefullt att komma till Igelkotten. Genom ett positivt förhållningssätt och hög arbetsmoral skapar en trivsam atmosfär för barn, pedagoger och föräldrar.

Glädjen i att få lyckas och att få tillhöra en gemenskap bygger självkänsla och självförtroende. Det är smittsamt och ökar viljan att göra sitt bästa samt bidrar till meningsfullhet och motivation. Glädje över att känna uppskattning och få utföra sin profession bidrar till en rolig och trygg arbetsmiljö för barn och vuxna.

Känner man glädje inför en aktivitet/undervisningstillfälle så ökar sannolikheten för att man kan tillgodogöra sig den nya erfarenheten och därmed prestera bättre.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?
▶ Vi arbetar för ett öppet klimat som skapar förutsättningar för skratt och bus vilket ökar trivseln.

▶ Vi tar tillvara på den frihet som finns i arbetet för att skapa energi och arbetsglädje.

▶ Vi värnar goda relationer med barn och vuxna för att skapa en tillvaro där glädjen smittar av sig.

▶ Vi prioriterar ett lustfullt lärande där glädje och humor skapar förutsättningar för lättare inlärning.

▶ Vi skapar variation i verksamheten med aktiviteter både inom- och utomhus.