Praktisk information

Barnens vistelse på förskolan

Extrakläder till barnen
Du har ansvar för att ditt barn har extrakläder i sin låda. För tips på bra kläder på förskolan, se Friluftsfrämjandet.

Mat
Förskolan har en kokerska som svarar för matlagning och inköp av mat. Matsedel anslås i respektive hall och i Tyra-appen. Se även vår matpolicy. Barnen ges även möjlighet att delta i matlagning, bakning, disk och dukning.

Vistelsetider
I början av varje termin ifylles barnets vistelsetid i Tyra-appen. Detta för att personalens scheman ska läggas efter verksamhetens behov.
Senast klockan 09.00 skall barnen vara redo att deltaga i verksamheten. Rekommendationen är att barnen lämnas senast klockan 08.45.

En tillfällig ändring av vistelsetiderna skall meddelas så tidigt som möjligt, dock senast klockan 15.00 dagen innan. Om du frågar efter denna tid har personalen rätt att säga nej till ändrad tid. Denna framförhållning behövs för att förskolechefen ska kunna planera behovet av personal.

Sjukanmälan – friskanmälan
Sjukanmälan ska göras snarast möjligt när sjukdomen inträffar. Friskanmälan skall göras senast klockan 15.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Sjuk- och friskanmälan görs via Tyra-appen. Detta är viktigt så att jour inte behöver kallas in i onödan.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal för barnen genomförs en gång per termin och vid behov. Vid detta samtal behandlas ditt barns utveckling. Personalen kallar till samtal en gång per termin. Önskas ytterligare samtal, kontakta personalen.

Vid problem med enskilda barn
Om problem uppstår med ett barn kontaktar personalen alltid föräldrarna i första hand. Om föräldrarna vill ta upp någonting ska de i första hand kontakta rektorn eller ordföranden. Det finns även en krisplan (förvaras på förskolan) att använda sig av om behov uppkommer.

Uppsägning av barns plats vid förskolan
Skall ske skriftligt senast en månad innan barnet slutar (observera att uppsägning krävs även när barnet ska börja skolan). Månadsavgift utgår under hela uppsägningstiden.

När barnet slutar utgår full månadsavgift för påbörjad månad.
Uppsägningsblankett finns att hämta här. Denna blankett skickas automatiskt ut till de barn som ska börja skolan.

Information
All information från förskolan finns i Tyra-appen eller mailas ut till familjerna. Viss information anslås på tavlorna i hallarna på förskolan.

Sjukdomar
I förskoleverksamhet är det ett antal sjukdomar/åkommor som med viss regelbundenhet återkommer och sprids bland barnen och personalen.

Se vårdguiden för information om några av de vanligast förekommande sjukdomarna/åkommorna samt råd och tips om behandling av dem.

Av hänsyn till övriga barn och personal uppmanar vi er att se till att barnet är helt friskt innan det återvänder till förskolan. Några enkla tumregler för att avgöra detta är:
· att barnet ska orka delta i verksamheten hela dagen (tänk på att det kräver betydligt mer av barnet att vistas på förskolan än att vara hemma)
· att barnet har varit feberfritt minst en dag
· vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter det att man fått behålla maten. Detta då man smittar även efter tillfrisknandet. Syskon till barn som är magsjuka skall också stanna hemma. Detta är enligt smittskyddsinstitutets rekommendationer.

För ytterligare information, läs vår policy vid sjukdom.