Klagomål

Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot förskoleverksamheten/utbildningen.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt
barns förskoleverksamhet/utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på
förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till
rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle du fortfarande vara missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till styrelsen@mfigelkotten.se
eller lämnas till valfri ledamot i styrelsen. Styrelsen kan vidarebefordra ärendet till rektor att handhava.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom tio arbetsdagar skall styrelsen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara
komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver styrelsen mer än 10 arbetsdagar meddelas du om orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till föreningens styrelse
om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.